Sosyolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

1.  Aile Sosyolojisi

Aile, toplumu oluşturan en küçük temel kurumdur. Aileyi temel kurum yapan en önemli özelliği “evrensel” olmasıdır. Aile sosyolojisi, ailenin yapısı, görevi, tarihî gelişimini, ailedeki bireylerin rol ve statülerini, ailenin içinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına göre inceleyen sosyoloji dalıdır.

2.  Din Sosyolojisi

İlk din sosyolojisi çalışmaları günümüzün az gelişmiş toplumlarındaki dinlerin ya da geçmişteki toplumların dinlerinin incelenmesine yönelik olmuştur. Din sosyolojisi bugün daha çok din ve dinsel pratikler ile diğer toplumsal etken ve kurumlar arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemeye yönelmiş bulunmaktadır. Dinin toplumdaki yeri ve diğer toplumsal kurum ve oluşumlar üzerindeki etkileri, dinsel otoritenin toplumsal rolü ve gücü, kültür ve uygarlıkların dinsel temelleri, din sosyolojisinin ele aldığı konular arasındadır.

3.  Hukuk (Tüze) Sosyolojisi

Hukuk toplumsal süreçle oluşan bir kavramdır. Toplumda önemli bir yer edindiği için sosyologların dikkatini çekmiştir. Sosyolog, hukuk kurallarını belli bir toplumsal durumun anlatımı olarak alıp inceler. Çünkü her toplum, özellikle çağdaş toplum yaşamının tüm yönlerini hukuk düzeninde yansıtır. Hukuk, insanların bir arada yaşama zorunluluğunun doğal sonuçlarından biridir. Belirli bir toplumda birey ve grupların toplumsal ilişkileri ve eylemleri üzerinde normatif ve yaptırımcı bir etki yapar. Toplum tarafından meşru olarak kabul edilen ve kurallarla belirginleşen bir toplumsal kontrol mekanizmasıdır.

Hukuk sosyolojisi alanında, özellikle hukuk, ahlak ve halkın görenek kurallarını ayırt etmede, suçluluk, ailenin evrimi ve boşanma, yetki ve sorumluluk gibi konularda önemli sonuçlar alınmıştır.

4.  Eğitim Sosyolojisi

Eğitim sosyolojisi, belirgin bir toplumsal yapı içindeki eğitim sorunlarına ilişkin araştırmalar yapan sosyoloji dalıdır. Her kültürün eğitim sorunu değişik olacağı için o toplumun kültürüne uygun bir eğitim politikasının belirlenmesi eğitim sosyolojisinin temel konusunu oluşturur.

5.  Kent Sosyolojisi

Kent sosyolojisi, kent yaşamının insan ve toplum üzerine etkilerini inceler. Kentsel düzeydeki ekonomik yaşam, doğurduğu sorunlar; kentlerdeki yerleşim düzeni, yeni kentlerin kuruluşu ve gelişimini konu alır. Ayrıca kentsel imajların gruplara göre değişmesi gibi çeşitli konuları inceleyen sosyoloji dalıdır.

6.  Gençlik Sosyolojisi

Gençlik bir toplumun en dinamik, en hareketli, en hassas ve iyi yönlendirildiğinde de en fedakâr grubudur. Aynı zamanda, bir toplumun geleceği olduğu gibi, ruhundaki sıkıntıları, kaosları, buhranları, umutları, umutsuzlukları görebileceğimiz bir aynadır. Bu nedenle gençliğin toplumsal sorunlarına eğilmek için gençlik sosyolojisi alanı oluşmuştur.

Çağdaş anlamda sportif etkinlik, fiziksel zindelik ve aktif bir yaşama biçimini destekleyecek motor becerilerin kazanımı üzerine odaklanmıştır. Gençlerin eğitimsel başarılarını arttırmak ve toplumda belirli bir yer edinmelerini sağlamak amacıyla sportif faaliyetlerin gereksinimi kaçınılmaz olmuştur. Gençlerin bu gereksinimlerini incelemek için gençlik sosyolojisi spora ayrı bir sayfa açmıştır. Gençlik sosyolojisi; gençlerin sportif etkinliklerle toplumsal kaynaşmaya, kültürel kalkınmaya, toplumsal hayata ve toplumsal çevreye olan etkilerini konu edinmiştir.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*